Vés al contingut

Cos d'administratius de la Generalitat

Informació

Llargada
Subject

About this training

Properes convocatòries previstes:

El curs prepara per a les properes oposicions d’ Administratius d’administració general tant de promoció interna com d’accés lliure (825 places) ja anunciades, però no convocades.

 

Requisists dels aspirants

  • Haver complert 16 anys, nacionalitat espanyola o d’algun estat de la Unió Europea.
  • Titulació de batxillerat o equivalent.

 

El temari consta de 35 temes, i el tipus de prova a preparar és un concurs-oposició, que consta de dues fases:

 

FASE D’OPOSICIÓ

(informació segons la darrera convocatòria)


PRIMERA PROVA

Consta de tres exercicis

Primer exercici: competències professionals.
De caràcter obligatori i no eliminatori.
El temps no podrà ser superior a 45 minuts. Qualificació: de 0 a 5 punts.
Consisteix en respondre un qüestionari sobre competències professionals amb respostes alternatives i orientat a avaluar el grau d’adequació dels/de les aspirants al perfil de competències professionals que consta a l’annex 2, en relació amb les tasques i funcions a desenvolupar pròpies de l’escala administrativa del cos administratiu de la Generalitat.

 

Segon exercici: Coneixements.
De caràcter obligatori i eliminatori.
El temps no podrà ser superior a 1 hora (torn lliure)/ 45 minuts (promoció interna). Qualificació: de 0 a 5 punts (mínim 2,5).
 

Torn lliure: consisteix a respondre un qüestionari de 50 preguntes més quatre de reserva, amb quatre respostes alternatives, de les quals només una és correcta, sobre el contingut de tot el temari de l’escala administrativa del cos administratiu de la Generalitat de Catalunya, aprovat el desembre 2019.

 

Tercer exercici: supòsit pràctic.
De caràcter obligatori i eliminatori.
El temps no podrà ser superior a 1,5 hores. Qualificació: de 0 a 10 punts (mínim 5).
Consisteix en la resolució d’un o varis supòsits pràctics sobre l’aplicació dels coneixements i funcions a desenvolupar pròpies de l’escala administrativa del cos administratiu de la Generalitat. Per a la realització del supòsit pràctic, els/les aspirants no poden disposar de material ni de documentació en suport paper, llevat que el tribunal acordi el contrari. Per a la valoració d’aquest exercici, es tindran en compte tant els coneixements acreditats per l’aspirant com la capacitat per aplicar-los a situacions de la pràctica laboral, i la capacitat analítica, de síntesi i la qualitat de l’expressió escrita en la seva realització.

 

SEGONA PROVA. PROVA D’OFIMÀTICA PRÀCTICA

(en principi, aquesta prova no caldrà fer-la si es té l'ACTIC Mitjà o ACTIC avançat)

 

Consta de tres exercicis

De caràcter obligatòria i eliminatòria.
 

Primer exercici
Document administratiu

Segon exercici
Processament de textos

Tercer exercici
Full de càlcul

 

TERCERA PROVA.

Coneixements de llengua catalana i castellana (si escau)

FASE DE CONCURS (mèrits a valorar)
Serveis prestats, ACTIC

La preparació d'ACTIC també es pot fer mitjançant aquesta plataforma. Informa't en cas d'estar interessat. Hi ha cursos de nivell mitjà i de nivell superior.

Curs d'ACTIC mitjà

Curs d'ACTIC avançat

Si vols més informació: Contacte
Add to cart / 695 EUR